„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szerokorozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży.

Konkurs zakłada promowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży w kraju poprzez zapewnienie możliwości uczestniczenia w szeroko rozumianej kulturze fizycznej, przy jednoczesnym umacnianiu takich wartości jak: fair play, współpraca, poświęcenie, patriotyzm, idea olimpizmu ze szczególnym uwzględnieniem przekazania wiedzy historycznej o bohaterach-sportowcach,

Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków.W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku.Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Organizacje, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:

 • Związki stowarzyszeń,
 • Stowarzyszenia,
 • Fundacje.

Organizacje te muszą być zarejestrowane na terenie RP.

Organizacja obozu – wymagane warunki:

 1. Organizacja obozu musi mieć charakter niekomercyjny (Organizator nie może osiągnąć dochodu).
 2. Dofinansowanie może obejmować jedynie wydatki na uczestników obozu w kategoriach:
  a. transport,
  b. wyżywienie,
  c. zakwaterowanie,
  d. ubezpieczenie.
 3. Dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych kosztów obozów.
 4. Każdy obóz powinien:
  a. mieć charakter sportowy,
  b. trwać co najmniej 10 dni,
  c. realizować w każdym dniu co najmniej 2 godziny zajęć sportowych,
  d. mieć charakter wyjazdowy (obejmować noclegi dla uczestników) i odbywać się wyłącznie na terenie Polski,
  e. być zgodny z wytycznymi w związku z sytuacją epidemiologiczną,
  f. być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Kwota dofinansowania na jednego uczestnika obozu nie może przekroczyć 1 000 zł, a dofinansowanie może dotyczyć nie więcej niż 50 uczestników obozu.
 6. Wkład własny Wnioskodawcy musi wynosić nie mniej niż 20 %.

Wnioskodawca nie uzyska dofinansowania na obóz sportowy, który:

 • Ma charakter komercyjny, realizowany w celu osiągnięcia dochodu,
 • Już otrzymał lub otrzyma na jego organizacje dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu,

Ocena wniosków będzie dokonywana przez zespół ekspertów, według kryteriów:

 • Ocena formalna w zakresie spełnienia wymaganych warunków.
 • Ocena merytoryczna:
  • Merytoryczne przygotowanie szkolenia sportowego i jego wpływ na upowszechnianie sportu dla wszystkich z uwzględnieniem historycznego aspektu działań – max 40 punktów.
  • Zasoby kadrowe i rzeczowe Wnioskodawcy i dostęp do infrastruktury sportowej wskazujące na możliwość realizacji programu obozu – max 20 punktów.
  • Inicjowanie systematycznej aktywności fizycznej u osób nieaktywnych sportowo – max 10 punktów.
  • Oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów – max 15 punktów.
  • Udział wolontariuszy w przygotowaniu i prowadzeniu obozu – max 5 punktów.
  • Innowacyjność, atrakcyjność programu i realizacji obozu – max 10 punktów.

Aby złożyć wniosek należy:

 1. Zapoznać się z Regulaminem konkursu „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
 2. Przygotować szczegółowe założenia obozu sportowego, w tym harmonogram działań i budżet.
 3. Kliknąć w przycisk „złóż wniosek” znajdujący się poniżej.
 4. Wybrać rodzaj konta „Organizacja” i zarejestrować się w generatorze wniosków (do rejestracji niezbędny będzie NIP organizacji).
 5. Nacisnąć przycisk „wnioski” i wybrać program „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
  UWAGA! – Wnioski złożone w innym programie nie będą rozpatrywane w konkursie„Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO”.
 6. Po wypełnieniu wszystkich zakładek należy nacisnąć przycisk „Złóż wniosek”.
  UWAGA! – system nie pozwoli złożyć wniosku jeżeli nie będą wypełnione wszystkie pola albo dołączone wymagane załączniki; po złożeniu wniosku nie będzie możliwe jego poprawianie.

W ciągu 30 dni od złożenia wniosku w generatorze wniosków, dostaną Państwo informacje o decyzji drogą elektroniczną.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest ostateczna i nie podlega odwołaniu. Fundacja nie jest zobowiązana do udzielania wyjaśnień dotyczących powodów przyznania lub nieprzyznania dofinansowania oraz nie jest zobowiązana do udzielania informacji o przydzielonej punktacji.

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ WNIOSEK – KLIKNIJ LINK