Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza jest koordynatorem Programu „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa Mazowieckiego.

„Szkolny Klub Sportowy”– największy w historii Ministerstwa Sportu i Turystyki wdrożony program upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży!

Rekordowy pod wieloma względami: przeznaczono na niego największy budżet – ponad 40 mln złobejmuje największy zasięg terytorialny – ponad 80% gmin i 95% powiatów, największa liczba uczestników – prawie 240 tys. uczniów i blisko 14 tys. grup ćwiczebnych.

Ministerstwo Sportu i Turystyki uruchomiło program SKS, czyli program systematycznych, ogólnodostępnych i dodatkowych zajęć wychowania fizycznego skierowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Główne cele Programu to:

  1. urealnienie wychowania fizycznego w szkołach
  2. podniesienie pozycji i jakości wychowania fizycznego w procesie kształcenia dzieci i młodzieży
  3. ukształtowanie szkół jako lokalnych centrów aktywności sportowej
  4. wzmocnienie roli nauczyciela/trenera prowadzącego zajęcia z dziećmi i młodzieżą
  5. rozwój sportu szkolnego, aby każdy uczeń mógł w nim uczestniczyć i być częścią współzawodnictwa niezależnie od predyspozycji i umiejętności

Realizacja programu daje możliwość wsparcia rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

W województwie mazowieckim uczestniczy w zajęciach 37 195 dzieci, w tym 18 221 chłopców i 18 974 dziewcząt. Zajęcia prowadzone są w 1164 placówkach szkolnych w 1813 grupach przez 1529 wykwalifikowanych nauczycieli.

Oficjalnego otwarcia Programu SKS w rok 2017, dokonał Zbigniew Pacelt, Prezes Unii Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza. Inauguracja Programu odbyła się w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu z udziałem Pani V-ce Burmistrz Piaseczna Hanny Kułakowskiej Michalak oraz Pani Dyrektor ZSP Jolanty Zawadzkiej – Łodeckiej.

W trakcie realizacji Programu prowadzone są badania antropometryczne i oględziny ortopedyczne uczestników, oraz badania ilościowe i jakościowe wraz z testami sprawnościowymi. Badania ankietowe realizowane są wśród uczestników programu i ich rodziców, trenerów i przedstawicieli samorządów w trakcie wizytacji i monitoringu całego zadania.

Na ich podstawie prowadzona jest ewaluacja Programu. W oparciu o nią stwierdzono iż Program prowadzi do:

– poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i prozdrowotnej jakości życia;

– upowszechnienia sportu wśród uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

– zwiększenia liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęć sportowych;

– poprawy i rozwijania zdolności motorycznych uczestników,

– zapoznania dzieci i młodzieży z różnymi sportami;

– stworzenia oraz poprawy warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności   fizycznej,

– rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych

– wyrównywania szans w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;

– profilaktyki i korygowania wad postawy;

– zapobiegania zjawiskom patologii społecznych;

– wykorzystania terenowej infrastruktury sportowej;

– wzrostu liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej;

– identyfikacji i rozwijania talentów sportowych, z ewentualnym skierowaniem ich do klubów sportowych.

Młodzież uczestnicząca w Programie SKS z Zespołu Szkół Publicznych z Józefosławia

Dzieci oceniają SKS naprawdę wysoko. Okazuje się, że program znakomicie „wstrzelił się” w ich potrzeby; tym celniej, o im mniejszych miejscowościach mówimy. W wielkich aglomeracjach łatwo wypełnić czas po lekcjach, natomiast w miasteczkach i wioskach oferta jest zwykle uboga. 97 procent dzieci stwierdziło, że SKS podoba im się „bardzo”.

Sukcesem jest oderwanie ich od komputerów, ok. 40 000 tysięcy uczniów w ciągu trwania Programu. WHO, Światowa Organizacja Zdrowia, rekomenduje, aby każde dziecko w tym wieku przynajmniej przez godzinę dziennie było aktywne ruchowo. Uczestnicy naszych zajęć – co podkreślił dr Janusz Dobosz z warszawskiej AWF, który prowadzi badania sprawności polskich dzieci i młodzieży – ten wymóg spełniają.

– Intuicja i doświadczenie podpowiadają, że SKS trafił głównie do tych dzieci, które do tej pory nie miały co ze sobą zrobić po lekcjach. To pokazuje, jak bardzo ten program jest im potrzebny. Także dlatego, że uczy je spojrzenia na siebie przez pryzmat sprawności fizycznej

Szkoła jest bardzo ważnym miejscem w życiu każdego młodego Polaka. Realizując program SKS podnosimy rangę WF-u w szkołach. Wracamy do tego, co dobre, wracamy do sprawdzonej formuły. Zajęcia odbywają się na terenie obiektów szkolnych i prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego. Dodatkowe lekcje są realizowane 2 razy w tygodniu. Program Szkolny Klub Sportowy jest realizowany we wszystkich powiatach województwa mazowieckiego.

Do września 2017 roku przy współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział w Ciechanowie przeprowadziliśmy 2 szkolenia dla nauczycieli z zakresu :

  1. Nordic Walking. W kursie udział wzięli prowadzący zajęcia „SKS 2017” m. in. z Ciechanowa, Makowa Mazowieckiego, Pułtuska, Goworowa, Szelkowa Starego, Proboszczewic oraz Szreńska.
  2. „Nowoczesne systemy treningowe fitness”. W kursie udział wzięli nauczyciele SKS głównie z Nasielska, Goworowa, Pułtuska oraz Ciechanowa.

Uczestnicy kursu ,,Nordic Walking”.

Uczestnicy kursu „Nowoczesne systemy treningowe fitness”.