Akty prawne

Ustawa o sporcie

Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie

Ustawa i finansach publicznych

Rozporządzenie Min. Zdrowia w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia

Rozporządzenie Min. Sportu w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

Prawo o stowarzyszeniach

Rozporządzenie MPiPS w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

Ustawa o rachunkowości

Prawo o zamówieniach publicznych

Ordynacja podatkowa

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa o podatku od osób prawnych

Ustawa o podatku od towarów i usług

Kodeks cywilny

Kodeks postępowania cywilnego

Kodeks pracy

Krajowy Rejestr Sądowy

 

Theme by Anders Norén