Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza ogłasza nabór na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Termin składania deklaracji:

Deklaracje należy składać do 25.10.2018. drogą mailową

Dofinansowywane będą następujące zadania:

 1. Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na Upowszechnianie sportów zimowych.
 2. Zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

O przyznanie dofinansowania w ramach realizacji zadań, mogą ubiegać się: 

 • kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,
 • jednostki samorządu terytorialnego.

 Terminy i warunki realizacji zadania:

zadanie nr 1 – zajęcia w zakresie upowszechniania sportów zimowych (m.in. narciarstwo biegowe,narciarstwo zjazdowe, snowboard, łyżwiarstwo, hokej na lodzie) będą realizowane w terminie

 • od 2 stycznia do 14 kwietnia 2019 r.

Zajęcia prowadzone w sportach zimowych mają na celu aktywizację fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej, profilaktykę wad postawy, nadwagi i otyłości i skierowane są do uczniów wszystkich typów szkół. Rekomendowane jest prowadzenie zajęć w miejscu zamieszkania lub nauki. Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania, muszą przedstawić szczegółowe informacje dot. Posiadania lub zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej (np. trasy narciarskie, wyciągi, lodowiska, itp.). Projekty powinny zawierać alternatywny lub uzupełniający program zajęć

sportowych, które będą mogły być realizowane w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych do uprawiania sportów zimowych (np. gry zespołowe, sporty halowe, itp.)

zadanie nr 2 – zajęcia sportowe dla uczniów w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, będą realizowane w terminie

 • od 1 lutego do 7 grudnia 2019

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce a jego głównym celem jest aktywizacja fizyczna dzieci szkolnych, nabycie podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka wad postawy oraz nadwagi i otyłości. Program zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych. Zajęcia sportowe powinny być organizowane i prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć umożliwiającym dokonanie oceny osiągniętych efektów powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik nr 3 do decyzji . Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie oraz w pobliżu akwenów wodnych.

Ubiegając się o dofinansowanie realizacji zadania nr 2 należy uwzględnić w kalkulacji kosztów dwa zaproponowane przez warianty dofinansowania ze środków FZSdU:

 

 1.  Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład przypadający na jednego uczestnika programu przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.
 2. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, zakładany całkowity wkład w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika programu, przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 180 zł, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

Proponowana liczba uczestników zajęć powinna być proporcjonalna do wnioskowanej kwoty dofinansowania z uwzględnieniem podanych powyżej kwot określonych jako dofinansowanie dla jednego uczestnika całego cyklu zajęć nauki pływania.

 • Deklarację i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia zawarte w ogłoszeniu oraz – w przypadku zadania nr 2 – zawartych w programie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Dofinansowaniem nie zostaną objęte wnioski przewidujące pobieranie opłat od uczestników

Wymagane dokumenty:

 1. Upowszechnianie sportów zimowych.

Deklaracja_Sporty zimowe harmonogram i kosztorys 2019

Proszę uzupełnić harmonogram i kosztorys !!! Deklaracje należy składać do 25.10.2018. drogą mailową na adres: multisport@uniasport.pl

 1. „Umiem pływać”.

Deklaracja_Umiem pływać załączniki-234

Proszę uzupełnić harmonogram i kosztorys !!! Deklaracje należy składać do 25.10.2018. drogą mailową na adres: umiemplywac@uniasport.pl

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny:

Z poważaniem Donat Oleksów

Koordynator SKS – województwo mazowiecki

730-551-033