Szanowni Trenerzy,

zachęcam do zapoznania się z Program DSW FRKF – KW OOM 2023 .
Poniżej przedstawiamy informacje z Programu, które będą dla Państwa pomocne (niemniej jednak zapraszamy do zapoznania się z całym Programem):

1.1. Kadra Wojewódzka stanowi bezpośrednie zaplecze kadr narodowych w kategoriach młodzieżowych polskich związków sportowych.
1.2. Zawodnicy objęci Programem muszą:
a) być zarejestrowani w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności (PESEL) lub posiadać obywatelstwo innego państwa Unii Europejskiej oraz indywidualny i niepowtarzalny identyfikator dokumentu potwierdzającego tożsamość,
b) posiadać licencję właściwego pzs lub inny dokument potwierdzający uczestnictwo zawodnika we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez dany pzs,
c) posiadać aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do szkolenia.

W ramach szkolenia objętego dofinansowaniem zalecana minimalna liczba dni szkoleniowych wynosi:
a) dla młodzików – 21 dni szkolenia,
b) dla juniorów młodszych – 28 dni szkolenia,
c) dla juniorów i młodzieżowców – 34 dni szkolenia.
1.7. Niezagospodarowane środki mogą być przeznaczone przede wszystkim na zwiększenie liczby dni szkolenia lub konsultacji lub liczby szkolonych zawodników.

2.2. Zawodnicy są kwalifikowani do Kadry Wojewódzkiej danego sportu przez trenerów koordynatorów na podstawie:
a) w kategorii wiekowej młodzika:
– na podstawie opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy ich potencjału sportowego oraz po spełnieniu jednego z warunków:
− wyników testów sprawności ogólnej lub specjalnej, opracowanych lub wskazanych przez pzs,
− wyników zawodów sportowych, o zasięgu minimum wojewódzkim
b) w kategorii wiekowej juniora młodszego:
na podstawie opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy ich potencjału sportowego oraz po spełnieniu jednego z warunków:
− wyników sportowych (co najmniej uczestnik zawodów rozgrywanych w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego),
− wyników testów sprawności ogólnej lub specjalnej, opracowanych lub wskazanych przez pzs,
c) w kategorii wiekowej juniora – kryteria spełnione łącznie:
− wyników sportowych (co najmniej uczestnik: Mistrzostw Polski Juniorów lub OOM-MPJmł, na podstawie wyniku z Turnieju Nadziei Olimpijskich lub innych zawodów międzynarodowych),
− opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników,
d) w kategorii wiekowej młodzieżowca – kryteria spełnione łącznie:
− wyników sportowych (start w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców lub Mistrzostwach Polski Juniorów – priorytet; w uzasadnionych przypadkach start w innych zawodach międzynarodowych),
− opinii trenera koordynatora szkolenia wojewódzkiego dotyczącej prognozy rozwoju sportowego powołanych zawodników.
2.8. Zawodnik może być szkolony w trzech lub więcej sportach pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Dyrektora DSW.
2.9. Dopuszcza się dofinansowanie zgrupowań zagranicznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii ZM oraz zgody Dyrektora DSW według poniższych zasad:
a) w sprawie planowanej organizacji akcji zagranicznej należy wystosować pismo skierowane do Dyrektora DSW wraz z uzasadnieniem miejsca, terminu zgrupowania lub konsultacji szkoleniowej, a także ze wskazaniem głównych zadań szkoleniowych oraz podaniem składu osobowego uczestników. Do pisma należy dołączyć akceptację właściwego pzs dotyczącą udziału zawodniczek i zawodników w planowanej akcji, wskazującą i opisującą ich potencjał sportowy oraz przedstawić osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym. Pisma należy przekazać do DSW na 14 dni przed planowanym wyjazdem.
b) na zgrupowania zagraniczne mogą być planowani zawodnicy KW w sportach/dyscyplinach olimpijskich, wyłącznie w kategoriach wiekowych: junior młodszy, junior, młodzieżowiec.
c) stawki dofinansowania dla zgrupowań/konsultacji zagranicznych są tożsame z wysokością stawek dofinansowania dla zgrupowań/konsultacji krajowych.