Uchwała z 8 lutego 2018 roku wprowadza trzy rodzaje stypendyów:

 • stypendium olimpijskie,
 • stypendium młodziezowe,
 • stypendium trenerskie,

szczegóły w załączniku poniżej.

Podstawowe warunki systemu stypendiów sportowych m.st. Warszawy:

 • stypendiami są objęte tylko dyscypliny sportu i konkurencje sportowe w Ogólnopolskim Systemem Sportu Młodzieżowego (OSSM),
 • wynik sportowy w zawodach od kategorii wiekowej junior (w przypadku stypendiów młodzieżowych do 23 lat w roku otrzymywania świadczenia stypendialnego),
 • poziom minimalny osiagnięcia sportowego – medal w głównych Mistrzostwach Polski (podstawa zaświadczenie właściwego związku sportowego),
 • trzeba być mieszkańcem Warszawy, (weryfikowane na podstawie oświadczenia we wniosku),
 • wnioski składaja zainteresowani
 • wnioski o przyznanie stypendium w 2019 roku należy składać do końca roku kalendarzowego (tj. 30 grudnia 2018 r.) – przykładowy wygląd wniosku opracowany przez BSiR do pobrania poniżej,
 • kontynuacja szkolenia sportowego (treningów i startów) w roku otrzymywania stypendium,
 • osoby z wynikami sportowymi w 2017 roku, które złożą wniosek do dnia 6 kwietnia 2018 r. (przepis przejściowy) i spełniają warunki otrzymują stypendium w 2018 roku.

STYPENDIA SPORTOWE DLA ZAWODNIKÓW UPRAWIAJĄCYCH SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • trzeba być mieszkańcem Warszawy, (weryfikowane na podstawie oświadczenia we wniosku),wnioski należy składać do końca roku kalendarzowego (tj. 30 grudnia 2017 r.) – przykładowy wygląd wniosku opracowany przez BSiR do pobrania poniżej,
 • wynik sportowy w dyscyplinach i konkurencjach objetych programem Igrzysk Paraolimpijskich oraz Igrzysk Olimpijskich Głuchych, (podstawa zaświadczenie właściwej organizacji krajowej prowadzącej działalność w zakresie sportu osób niepełnosprawnych),
 • minimalne osiągnięcie – 6 miejsce na arenie międzynarodowej (mistrzostwa Europy, miestrzostwa świata, Igrzyska Paraolimpijskie, Igrzyska Olimpijskie Głuchych
 • kontynuacja szkolenia sportowego w roku otrzymywania stypendium i inne, brak kar dyscyplinarnych, utrata zdolności uprawiania sportu (par 9 ust. 1),
 • osoby z wynikami sportowymi w 2017 roku, które złożą wniosek do dnia 6 kwietnia 2018 r. (przepis przejściowy) i spełniają warunki otrzymują stypendium w 2018 roku.
 • wnioski o stypendium sportowe należy składać do siedziby Biura w terminie do końca roku kalendarzowego, w którym wynik spełniający warunki przyznania świadczenia opisany w uchwale został uzyskany.

CO POWINNO ZAWIERAĆ ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU ZE ZWIĄZKU SPORTOWEGO?

Zgodnie z zapisami uchwały „stypendialnej” ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU sportowym właściwego związku sportowego powinno zawierać wskazanie JEDNEGO WYNIKU ZAWODNIKA (SZKOLENIOWCA, w przypadku wniosku o stypendium trenerskie) wraz z określeniem:

 • Imię, nazwisko zawodnika, klub macieżysty, rok urodzenia,
 • pełnej NAZWY zawodów,
 • TERMINU i,
 • MIEJSCA rozegrania,
 • KATEGORII WIEKOWEJ i
 • KONKURENCJI, w której został uzyskany,
 • wyszczególnienie współzawodnictwa: INDYWIDUALNE lub ZESPOŁOWE .

Konieczne jest dostarczenie oryginałów zaświadczeń i dokumentów.

Fragment zapisów uchwały:

(…)
§ 3. W przypadku osiągnięcia przez zawodnika dwóch lub więcej wysokich wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 4 oraz § 2 ust. 1 pkt 4, zawodnikowi przysługuje prawo do stypendium na podstawie wyniku sportowego wskazanego w składanym wniosku.
§ 4. 2 pkt. 4 Zaświadczenie wydane przez właściwy polski zwiazek sportowy lub zaświadczenie wydane przez waściwą organizację krajową prowadzącą działalnośc w zakresie sportu osób niepełnosprawnych, zawierające pełną nazwę klubu, termin i miejsce ich rozegrania, uzyskany wynik sportowy, kategorie wiekową, w której został osiagniety z wyszczególnieniem dyscypliny i konkurencji jak również rywalizacji indywidualnej i zespołowej z podaniem liczby zawodników, druzyn, osad, sztafet, par lub załów oraz państw startujących w danym współzawodnictwie i konkurencji.
(…)

Uwaga! W latach 2015-2017 stypendia były wypłacane, co miesiąc przez 9 miesięcy (tj. w okresie kwiecień-grudzień). Wysokość stypendium kształtowała się w zakresie kwoty miesięcznej 490 -1 400 zł brutto. Nakłady na fundisz stypendialny stale rosną.

W załączeniu poniżej:

 • Uchwała nr LXI1639/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu  przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych m.st. Warszawy.
 • Wniosek o przyznanie stypendium sportowego m. st. Warszawy (przykładowy wygląd),

W razie pytań uprzejmie proszę o kontakt na numer telefoniczny podany poniżej lub e-mailowy – kprzygoda@um.warszawa.pl.

Informacji udziela: Krzysztof Przygoda, inspektor w BSiR tel. 22 44 324 63.

Uchwała stypendialna: POBIERZ

Przykładowy wniosek: POBIERZ

Źródło: sportowa.warszawa.pl